Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer

Start weer in september 2019. Deventer én Zwolle 

9-daagse opleiding weer in het najaar

voor beginners, vanaf 3 juni: 4 avonden. 

vanaf 19 april 2019! 
36 pnt SpM, SZM en WM.

Heup/LWK: 22 - 29 maart en 17 mei. 18 NGS punten

ETT-basis op 9 april en ETT-vervolg op 2 juli. Elk 6 NGS punten

Klachtenregeling 

Cursist: de persoon die actief een opleiding/cursus volgt bij het Opleidingsinstituut Noord- en Oost Nederland. De persoon die besloten heeft te stoppen met de opleiding/cursus valt buiten deze definitie en voor deze persoon is dit reglement niet van toepassing.

Directie: de eigenaren van het Opleidingsinstituut Noord- en Oost Nederland, te weten mevrouw M. Blanken en mevrouw M. Wagenmans.

Docenten: de docenten die in opdracht van de directie de opleiding tot Sportmasseur NGS, SportZorgmasseur NGS of aanvullende cursussen verzorgen, te weten mevrouw M. Blanken en mevrouw M. Wagenmans.

Cursist kan een schriftelijke klacht indienen bij directie van het Opleidingsinstituut Noord- en Oost Nederland. De klacht wordt geregistreerd in het klachtenvolgsysteem.

Indien de klacht een situatie betreft aanhangende het opleidingsproces of de inhoud van opleiding, kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden. Cursisten Sportmassage kunnen gebruik maken van het zogenaamde evaluatieformulier, welke in bezit is van de cursist.  

De inbreng wordt beoordeeld door de directie en binnen 14 dagen na indiening besproken met indiener. De uitkomst van deze bespreking wordt schriftelijk vastgelegd, waarna zowel directielid als cursist dit ondertekenen. Komt er geen overeenstemming, dan kan een mediator worden ingeschakeld. Afhandeling binnen 4 weken. Advies van de mediator is bindend. 

Cursist kan een schriftelijke klacht indienen bij directie van het Opleidingsinstituut Noord- en Oost Nederland welke betrekking heeft op de interpersoonlijke relatie met één of beide docenten. 
De klacht moet schriftelijk worden ingediend, voorzien van naam van de cursist en zo een concreet mogelijk omschrijving (naam, datum, gebeurtenis) van de situatie.

Indien de klacht één van de docenten betreft, wordt de klacht in behandeling genomen door de niet-gelijknamige docent. Deze zal de klacht binnen 14 dagen na indiening met de cursist bespreken waarna een oplossingsrichting wordt voorgesteld. Beide partijen streven ernaar de klacht te bespreken met de beklaagde docent. Indien noodzakelijk beslist niet-gelijknamige docent in de situatie.

Indien een klacht jegens beide docenten betreft, wordt de situatie in eerste instantie –binnen 14 dagen na indiening- door beide docenten/eigenaren besproken met de cursist. Indien nodig wordt een mediator (dhr. H. van Snick te Zwolle) ingeschakeld. Afhandeling binnen 4 weken. Het advies van de mediator is bindend. Indien cursist (aspirant)-lid van het NGS is beroepsmogelijkheid via het NGS mogelijk (zie klachtenregelement NGS). 

In alle situaties zal gehandeld worden vanuit de goede naam van het Opleidingsinstituut Noord en Oost Nederland. Vanzelfsprekend worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.

Indien de Cursist na behandeling van de klacht desondanks niet tevreden is, kan een klacht worden ingediend bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Dit conform het geldende klachtreglement van het NGS (www.ngsmassage.nl).

Klachten inclusief opvolgende correspondentie en besluit worden bewaard gedurende 2 jaar. 

Er is een contract met  een mediator gemaakt. Indien de situatie zich voordoet, stelt directie het contract en NAW-gegevens van de mediator vanzelfsprekend beschikbaar aan cursist. De kosten voor mediation zijn voor directie van OSNO.

Opgemaakt d.d. juli 2017