Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer

Start weer in september 2019. Deventer én Zwolle 

9-daagse opleiding weer in het najaar

voor beginners, vanaf 3 juni: 4 avonden. 

vanaf 19 april 2019! 
36 pnt SpM, SZM en WM.

Heup/LWK: 22 - 29 maart en 17 mei. 18 NGS punten

ETT-basis op 9 april en ETT-vervolg op 2 juli. Elk 6 NGS punten

Huishoudelijk reglement

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die bij inschrijving verstrekt worden, zijn alleen toegankelijk voor de docent en de cursist. De gegevens zijn door cursist iedere les in te zien en maken onderdeel van het leerlingvolgsysteem.

De cursist kan tijdens de les altijd zijn dossier inzien. Anderen dan docent, eigenaren of cursist hebben toestemming van cursist nodig voor toegang tot de gegevens.

Indien cursist in aanmerking wilt komen voor accreditatiepunten NGS, worden na succesvol afronding van de cursus de relevante gegevens door het Opleidingsinstituut aan het NGS verstrekt.

Alle cursisten krijgen een basis NAW lijst bij aanvang van de cursus (dit geldt bij cursussen van 3 dagen of meer). 

Persoonlijke gegevens die gedurende het verloop van de cursus gedeeld worden met andere cursisten en/of docenten moeten vertrouwelijk worden behandeld.
 

Gedragscode en hygiëne

De docenten:

 • Van hen wordt verwacht de lesstof als aanvulling op de zelfstudie-opdrachten aan de cursisten, op adequate, heldere en gevarieerde manier aan te reiken. Waarbij nieuwe visuele informatie en samenhang centraal staan.
 • Indien een cursist moeite lijkt te hebben met ‘leren’, wordt van de docenten verwacht dat zij de cursist helpen om middels andere leermethoden de stof eigen te maken. Eventueel wordt de individuele planning voor een cursist aangepast.
 • Geven wekelijks/maandelijks aan wat het lesprogramma voor de komende week/maand zal zijn
 • Geven duidelijk aan welke opdrachten van cursisten verwacht worden en eventueel welke ondersteuning daarbij van een docent verwacht kan worden.
 • Geven vooraf duidelijk aan wat diagnostische toetsmomenten zijn, zowel voor theorie als praktijktoetsing. Dit geldt voor een aantal cursussen en is opgenomen in het lesprogramma; enkele toetsmomenten worden meer spontaan (wel minimaal 1 week voorbereidingstijd) ingepland.
 • Geven duidelijk aan wanneer nieuwe informatie op de members-site beschikbaar is.
 • Zorgen dat het noodzakelijke werkmateriaal beschikbaar is op de locatie.
 • Zijn tijdig aanwezig en zorgen dat conform afspraak de pauze wordt ingepland.
 • Zorgt ervoor dat een cursist die verhinderd is voor de lesavond én zich tijdig heeft afgemeld, in bezit komt van de huiswerkopgaven voor de volgende les.
 • Wanneer de les niet door kan gaan vanwege het niet beschikbaar zijn van een docent wordt dit telefonisch aan de cursist doorgegeven en wordt een alternatief geboden voor de les.
 • De e-mail (sportmassage.nonederland@gmail.com) wordt gebruikt voor het geven van aanvullende informatie en voorkomende bijzonderheden. In geval van nood (bijvoorbeeld uitval van een les i.v.m. zeer slecht weer), worden cursisten per telefoon geïnformeerd. 
 • Vragen van administratieve of onderwijskundige aard, worden uiterlijk binnen een week beantwoord. Indien langere reactietermijn nodig is, wordt dit binnen een week kenbaar gemaakt aan de vrager. 
 • Zien toe dat conform gemaakte afspraken, de beheerder van het gebouw, de vloeren reinigt voor aanvang van de les. Ook wordt toegezien opdat cursist schoon sanitair kan gebruiken.

De cursist

 • Van hem of haar wordt verwacht de opleiding serieus te nemen en zich als zodanig te gedragen
 • Het gevraagde huiswerk zelf voor te bereiden.
 • Is gezien het grote belang van oefenen, aanwezig tijdens het cursusmoment. Mocht verhindering nodig zijn, dan wordt dit vooraf telefonisch kenbaar gemaakt aan één van de docenten (Manon, 06-230 444 80)
 • Alle lesmaterialen (zowel voor theorie als praktijk) iedere les meenemen, tenzij de docenten anders aangeven.
 • Spant zich in om zo kort mogelijk na start van de opleiding met één of meerdere medecursisten een zogenaamd ‘oefengroepje’ te starten
 • Mocht de cursist onverhoopt een les missen, dan dient hij/zij zelf, middels bijvoorbeeld het oefengroepje, het geleerde weer in te halen.
 • Naast de lesmomenten, is communicatie met docenten mogelijk via de email (sportmassage.nonderland@gmail.com) waarna een reactie volgt binnen uiterlijk 2 werkweken. Ook is telefonisch contact mogelijk (Manon, 06-230 444 80).
 • Van cursisten wordt gevraagd zich te kleden passend bij het doel van de opleiding. Belangrijk is dat de cursist zich bewust is van het belang van hygiëne en dit ook toepast. Bijvoorbeeld, schone lakens en handdoeken, korte en gereinigde nagels van zowel handen als voeten, indien mogelijk kort voor het cursusmoment zich heeft gewassen of gedoucht.
 • De cursist is 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig op de opleidingslocatie.
 • Indien cursist een formele klacht wil indienen, wordt verwezen naar het Klachtenreglement dat beschikbaar is bij de docenten en op de site www.OSNO.nl.