Deze website maakt gebruik van cookies. Door je bezoek ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees hier meer.Toon deze melding niet meer

Start weer in september 2019. Deventer én Zwolle 

9-daagse opleiding weer in het najaar

voor beginners, vanaf 3 juni: 4 avonden. 

vanaf 19 april 2019! 
36 pnt SpM, SZM en WM.

Heup/LWK: 22 - 29 maart en 17 mei. 18 NGS punten

ETT-basis op 9 april en ETT-vervolg op 2 juli. Elk 6 NGS punten

Algemene voorwaarden 

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en offertes voor cursus, training en opleiding (hierna te noemen opleiding) tussen het opleidingsinstituut en een individueel persoon.  
   
 2. Annulering door opleidingsinstituut
  De eigenaar van het opleidingsinstituut is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen - of om andere redenen - de cursusdagen, de cursuslocatie of de lestijden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. In geval van onvoldoende aanmelding is het instituut ook gerechtigd de opleiding te annuleren. Dit wordt schriftelijk per email kenbaar gemaakt. Gedane betalingen worden in het laatste geval gerestitueerd. 
   
 3. Annulering door cursist of rechtspersoon
  Indien de cursist binnen 1 maand tot 14 dagen voor de start van de opleiding zich terugtrekt, worden eventueel gedane betalingen gerestitueerd met inhouding van een bedrag van 75 euro inzake administratiekosten. Indien binnen een termijn van 14 dagen voor de start van de opleiding/cursus deze wordt geannuleerd door de cursist, blijft de cursist verplicht de overeengekomen betaling voor de volledige opleiding/cursus te voldoen. Dit geldt ook indien de cursist na startmoment van de cursus/opleiding annuleert.
  Eventuele terugbetalingen worden binnen 30 dagen gedaan.
  Na inschrijving heeft de cursist 14 werkdagen de tijd om de inschrijving ongedaan te maken.
   
 4. Aansprakelijkheid
  Het opleidingsinstituut kan zich niet verantwoordelijk stellen voor de tijdens de lessen zoekgeraakte persoonlijke eigendommen. De eigenaar van de opleiding aanvaardt ten aanzien van eventuele nadelige gevolgen bij het volgen van de cursus geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onrechtmatige daden van derden. Cursisten die een hinderlijke of onjuiste mentaliteit demonstreren, kan de toegang tot de opleiding worden ontzegd. 
   
 5. Privacybeleid
  De persoonlijke gegevens die aan OSNO kenbaar gemaakt worden gedurende het verloop van de cursus worden vertrouwelijk behandeld.
   
 6. Lesmateriaal
  Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van door het opleidingsinstituut ontwikkeld lesmateriaal (zowel schriftelijk als digitaal) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de directie van OSNO. Intellectueel eigendom van door OSNO ontwikkeld materiaal berust bij OSNO. Alle door OSNO ontwikkelde materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. 
   
 7. Betalingsvoorwaarden
  De overeengekomen opleidingssom dient uiterlijk de 1e lesdag betaald – en op de bank rekening te zijn bijgeschreven - aan het opleidingsinstituut. Voor Sportmassage is na overleg met opleidingsinstituut, betaling in 2 termijnen (2e termijn vervalt 1 maand na startdatum cursus) mogelijk. Schiet de cursist tekort in het nakomen van de overeengekomen betalingsafspraken, dan kan uitsluiting van de opleiding volgen. Indien deze situatie zich voordoet, komen alle in redelijkheid gemaakt kosten ter vereffening voor rekening van de cursist, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. 

 8. Accreditatiepunten NGS
  Indien de cursist in aanmerking wilt komen voor door NGS toegekende accreditatiepunten aan betreffende cursus, wordt 7,50 euro administratiekosten bij cursist in rekening gebracht. Bij de cursusinformatie wordt aangegeven of betreffende cursus geaccrediteerd is. 

  Aanvulling op Algemene Voorwaarden OSNO in verband met invoering AVG

   Ten aanzien van het gebruik en het bewaren van persoonlijke gegevens door OSNO het volgende.

  1. Bij getoonde interesse.
   Naam en contactgegevens (mail en/of telefoon) worden genoteerd wanneer u zich meldt met de interesse voor een cursus. Indien u besluit zich aan te melden voor een cursus worden de gegevens uit het overzicht ‘geïntereseerden’ verwijderd. Geeft u aan op dit moment een cursus niet te starten, worden de gegevens maximaal een jaar bewaard. U krijgt binnen dit jaar een bericht over de start van dezelfde cursus in het volgende studiejaar. Indien u geen interesse heeft, worden uw gegevens door OSNO verwijderd.

  2. Bij inschrijving
   De gegevens aangeleverd bij inschrijving voor een cursus worden door OSNO bewaard op de eigen server. De gegevens die bewaard worden zijn: voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, geboorteplaats en geboortedatum. Deze gegevens zijn nodig voor het kunnen voeren van een verantwoorde financiële en cursisten administratie. Bij een aantal cursussen ook nodig voor het kunnen maken van certificaten of diploma’s conform de geldende norm in Nederland.

   Bij inschrijving van bepaalde cursussen maakt u een username en wachtwoord aan. Dit is nodig om na start van betreffende cursus in te kunnen loggen op een beveiligde cursistenomgeving op de website van het opleidingsinstituut.

   De inschrijfgegevens zijn toegankelijk voor de door de webbeheerder toegekende ‘administrateurs’. Naast de webbeheerder zijn dit de twee eigenaren.

  3. Gedurende de cursus
   In langer lopende cursussen zoals Sportmassage en SportZorgMasseur wordt in de eerste les gevraagd of de NAW-gegevens binnen de groep gedeeld mogen worden. Dit in verband met het samen kunnen oefenen en uitwisselen. Het betreft: naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer.

   OSNO maakt bij de cursus Sportmassage gebruik van een (schriftelijk) cursistenvolgsysteem. De aan- en afwezigheid wordt per les geregistreerd. De reden van afwezigheid indien opgegeven. Deze specifieke registratie is een eis gesteld door het NGS en het CRKBO. Beide geven erkenningen af ten aanzien van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsprocessen bij opleidingsinstituten. In dit cursistenvolgsysteem worden resultaten van diagnostische tussentijdse theorie- en praktijktoetsten opgenomen. Dit is nodig om de voortgang in de loop van het studiejaar zichtbaar te maken voor de docenten en indien nodig met u hierover in gesprek te gaan. Na afloop van het studiejaar worden deze gegevens vernietigd. Het cursistenvolgsysteem is te allen tijde in te zien door u

  4. Bewaren van gegevens
   Conform wettelijk kader, worden de gegevens ten behoeve van de financiële administratie voor 7 jaar bewaard. Het betreft de door OSNO voor u opgemaakte facturen, de registratie van uw betaling en eventuele bijzonderheden hieromtrent. Hieraan gekoppeld worden voor dezelfde termijn de gegevens van uw inschrijving bewaard. Het mailadres wordt bewaard ten behoeve van toesturen mailings.

  1. Mailings
   Het mailadres wordt door OSNO gebruikt voor het toezenden van digitale Nieuwsbrieven en/of Nieuwsflitsen aan u. In iedere mailing staat aangegeven hoe uit te schrijven hiervoor. Ook na afronding van een cursus ontvangt u –tot opzegging- mailings van OSNO.

  2. Social Media
   Ten behoeve van social media maakt OSNO onder andere gebruik van foto-materiaal gemaakt tijdens een evenement, cursus of workshop. OSNO zal u daarbij niet herkenbaar in beeld brengen. Indien dit niet te voorkomen is, wordt toestemming aan u gevraagd.

  3. Gegevens aan derden
   OSNO verstrekt geen cursistgegevens aan derden. Registratie bij de examinerende instantie doet u zelf. Mocht OSNO onverhoopt gegevens aan derden moeten verstrekken, wordt vooraf toestemming gevraagd aan u.

   

  Opgemaakt, Deventer, 15 mei 2018